Dotacja kościelna

kościół

Chcielibyśmy zainteresować Państwa możliwością pozyskania środków finansowych na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Program prowadzony jest przez NFOŚiGW.
Poziom dofinansowania może osiągnąć nawet 95%, a minimum 85%. Dodatkowe 5% za zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii i 5% za System Zarządzania Energią.
Wymaganym efektem jest uzyskanie 25% obniżenia zużycia energii wykazanego przez audyt energetyczny.
Refundowane koszty obejmują prace przygotowawcze, projektowe, nadzór, badania, audyty oraz realizację i odbiory powykonawcze.
Program prowadzony jest w naborze ciągłym do wyczerpania środków.
Proponujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie realizacji takiej inwestycji. Pomagamy w napisaniu wniosku, wykonaniu audytu, wykonaniu projektu, realizacji lub nadzorze nad realizacją.

Na co?

Zmianę wyposażenia w urządzenia o najwyższym standardzie efektywności energetycznej związanych z prowadzoną termomodernizacją:

 • ocieplenie obiektu w tym: ścian, podłóg na gruncie, stropów, stropodachów, dachów i innych przegród,
 • wymiana okien,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła – kotły i pompy ciepła),
 • wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji,
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach, w tym inteligencja budynkowa
 • wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaika
 • przygotowanie dokumentacji technicznej w tym audytów energetycznych i ekspertyz mykologicznych,
 • likwidacja zawilgocenia i jego skutków na termomodernizowanym budynku,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu na energooszczędne.

Termomodernizacja następujących budynków:

 • muzeów,
 • szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów,
 • obiektów zabytkowych,
 • obiektów sakralnych wraz z obiektami towarzyszącymi,
 • domów studenckich
 • innych przeznaczonych na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania, nauki

Dla Kogo?

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 2. podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
 3. podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 4. podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 5. kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.